Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Tepelný odpor stavebných konštrukcií

| June 19, 2012

Schopnosť steny “zabraňovať” tepelným stratám charakterizuje jej tepelný odpor R [m²K/W].

Tepelný odpor (R) vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a λ (súčiniteľ tepelnej vodivosti -udáva ho výrobca).Väčšiu hodnotu R dosiahneme zvýšením hrúbky konštrukcie, alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou λ.

1112081569

Tepelný odpor R vyjadruje odpor 1m² konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1 K. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa vypočíta ako priemerná hodnota z jednotlivých tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1 m pri rozdiele teplôt medzi povrchmi materiálu 1 K.

R = d / λ [m².K.W-¹]

d – hrúbka materiálu (m)

λ – súcinitel tepelnej vodivosti materiálu, udáva ho výrobca (W.m-¹.K-¹)

Celkový tepelný odpor stavebnej konštrukcie (stena, strop ap.) vypočítame ako súčet tepelných odporov jednotlivých vrstiev použitých materiálov:

napr. Tepelný odpor obvodovej steny z plnej pálenej tehly Rcelk.=Rtehla+Rtepel.izolácia+Romietka

 

Pri murive hr. 44 cm z veľkoformátových tvárnic murovanom na tepelnoizolačnú maltu a omietnutom tepelnoizolačnou omietkou je tepelný odpor

R= 3,14 m²K/W.

 

 

Pri rovnakej výslednej hrúbke steny s murivom hrúbky len 24 cm zateplenom izoláciou hr.20 cm dosiahneme tepelný odpor R= 6,79 m²K/W, čo je dvojnásobná hodnota oproti nezateplenému murivu. Cena výslednej zateplenej steny je porovnateľná s cenou 44 cm nezatepleného muriva pri niekoľkonásobne vyšších úžitkových vlastnostiach.

 

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií podľa roku výstavby :

 

Stavebná
Konštrukcia

Tepelný odpor konštrukcie R (m2.K.W-1)
Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie k (W.m-2.K-1)
Spotreba energie E
Roky

1964 – 1983

1984 – 1992

1992 – 1996

1997

Obvodový plášť R

0,55

0,95

2,0

3,0

Strešný plášť      R

0,95

1,8

3,0

5,0

Okná                  U

3,7

2,9

2,7

2,0

Spotreba energie E
kWh/m2.rok
GJ/m2.rok

 neurčené

 130
0,468

 100
0,36

 85
0,306

 

 Normou požadovaný tepelný odpor R podľa STN 73 0540:

 Typ stavebnej konštrukcie

Novostavba
tepelný odpor R

Rekonštrukcia
tepelný odpor R

Šikmá strecha

5

3

Obvodová stena

3

2

Plochá strecha

5

3

Podlaha na teréne

1,5-2,3

1,0-1,5

Podlaha nad nevykurovaným priestorom

0,4-2,0

0,1-1,5

Podlaha pod nevykurovaným priestorom

0,4-2,0

0,1-1,0

Strop pod nevykurovaným priestorom

4,5

2,7

Stena oddeľujúca priestory s rôznou teplotou

0,4-2,0

0,1-1,0

Podlaha oddeľujúca priestory s rôznou teplotou

len akustická izolácia

 

Tags:

Category: Technické požiadavky

About the Author ()

Comments are closed.