Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Nízkoenergetická stavba vyžaduje jednoduchú koncepciu

| July 3, 2012

Kvalita nízko energetických domov je podstatne určovaná zvolenou  a realizovanou koncepciou celej stavby. Ak jasne spracovaná koncepcia absentuje, môže sa objekt ľahko stať kopou prvkov, stavebných riešení a materiálov bez logickej súvislosti. Toto môže viesť k tomu , že inak kvalitné materiály alebo riešenia vo výsledku nespĺňajú požadovaný efekt a komfort. Častou chybou pri stavbe nízkoenergetických domov lipnutie na určitom riešení o ktorom sa investor dočítal alebo ho videl na inej stavbe, treba si uvedomiť, že nie všetky postupy budú vhodné pre každý typ pozemku alebo stavby. Je preto vhodné ak sa na návrhu koncepcie nízkoenergetickej či pasívnej stavby spoja odborníci so skúsenosťou s týmto typom stavieb. Pri návrhu a samotnej realizácii je vhodné myslieť na pravidlá ktoré stavebníkovi pomôžu dospieť ku nízkoenergetickej stavbe.

Koncepcia stavby je kľúčom k úspechu
pasi1-592x307-592x307-0x0Tvar a poloha domu, ale aj pôdorys a usporiadanie priestoru majú podstatný vplyv na spotrebu energie. Snažte sa o uplatnenie jednoduchých a čitateľných riešení. Jasné dispozičné riešenia a jednoduché nosné systémy sú predpokladom pre realizáciu energeticky úspornej stavby. Užívajte štandardné riešenie, bežné dostupné materiály, výrobky a komponenty. Použitie overených konštrukčných  a dispozičných riešení zjednoduší celkovú výstavbu a minimalizuje chyby. Výstredné extravagantné riešenia nám požadovaný nízkoenergetický štandard  nezabezpečia ani drahé materiály a technologické postupy.

Vysoký štandard tepelnej izolácie je nevyhnutný
Hrúbka tepelnej izolácie konštrukcií nízkoenergetického domu má byť minimálne 20 cm a viac, v závislosti od typu konštrukcie a zvoleného materiálu . Obvodové steny majú potom hrúbku od 25 do 60 cm. Tieto hrúbky sa v závislosti od zlepšovania vlastností stavebných materiálov budú časom zmenšovať, respektíve pri rovnakej hrúbke dosiahneme vyšších úspor energií.
Vyhýbajte sa tepelným mostom
V mnohých stavbách uniká odstrániteľnými plošne malými tepelnými mostmi viac tepla než zvyšnou veľkou  plochou obvodovej konštrukcie.

Dajte dôraz najme na kontrolu a bezchybné riešenie detailov ako sú napríklad:

  • styk medzi oknom , dverami a ostením
  • medzi stenou a strechou
  • medzi predokennými roletovými boxami a stenou
  • napojenia a prestupy šácht, komínov a zvodov na steny, stropy a strech
  • minimalizovanie vplyvu kotvenia zvlášť u tepelných izolácií
  • dôsledné izolovanie prahov, parapetov a nadokenných prekladov
  • Napojenie obvodovej steny na základové konštrukcie
  • Prestupy elektroinštalácií cez obvodové konštrukcie

Slnečná energia je zdarma, využite to
Navrhujte veľké a kvalitné okná, ak je ich energetická bilancia pozitívna. Zaistite dostatočnú tepelne akumulačnú schopnosť stien, podláh a stropov miestností použitím masívnych konštrukcií.
Stavajte vzduchotesne bez infiltrácie studeného vzduchu cez konštrukcie

Na výmysly o dýchaní stavby rýchlo zabudnite, dýchajú živé organizmy a nie steny, stropy a strechy!

Vzduchotesnosť stavby je pre nízkoenergetickú výstavbu dôležitá. Dôsledné prevedenie a odborná kontrola prevedenia je nevyhnutná, hlavne  v oblasti napojení materiálov a rovín konštrukcií. Je veľmi málo parametrov budovy, ktoré je možné overiť v priebehu stavby a bezprostredne po jej dokončení. Stanovenie prievzdušnosti ako meradlo kvality obálky budovy sa ale merať dá. A čo viac, pomocou meracích a detekčných nástrojov možno odhaliť defekty, zviditeľniť ich pre dokumentáciu a teda uľahčiť ich následné odstránenie. Pre zariadenia a metódu merania prievzdušnosti sa používa názov Blower Door test. Zariadenie pozostáva z veľkého výkonného ventilátora s premenlivým priemerom ústia, premenlivým výkonom riadeným buď ručne, alebo automaticky v závislosti na tlakových pomeroch v budove, mimo budovy a na priechode ventilátora. Ventilátorom osadeným v ráme s plachtou vo dverách popr. okne v obvodovej stene sa vyvolá postupne tlakový rozdiel 20-100 Pa a z tlaku na ventilátore sa následne stanoví prietok vzduchu. K lokalizácii ciest prieniku vzduchu, najmä v prípadoch, keď tieto nie sú zrejmé je možné použiť trasovanie pomocou dymu, anamenometra alebo termovíznej kamery.

Vetrajte dom prevažne pomocou mechanického vetrania
Zvyšujete tým kvalitu bývania a redukujete spotrebu energie, pretože časť tepla je možné získať späť pomocou rekuperácie. Starostlivo dimenzujte zariadenia a zabráňte šíreniu hluku.

Pri krytí zvyškovej potreby tepla myslite najprv na slnečnú energiu, na drevo alebo
na iný zdroj ekologického tepla

Obnoviteľné energetické zdroje sú vhodné najmä pre nízkoenergetické domy. Domy majú nízku potrebu energie a vystačia si s malými zariadeniami (kolektory, tepelné čerpadlá), prípadne s malým množstvom paliva (drevo, biomasa).
Voľte nízkoteplotné systémy pre akumuláciu a rozdeľovanie tepla
Nízke teploty vykurovacích médií vedú k menším tepelným stratám. To platí pre distribúciu tepla i pre jeho prípravu. Typickými príkladmi sú slnečné kolektory aj opatrenia k pasívnemu využívaniu slnečnej energie, inštalujte zásobník tepla vo vykurovanej časti domu. Stratové teplo z tepelného zásobníka tvorí nezanedbateľný príspevok v energetickej bilancii nízkoenergetického domu. Straty zásobníka majú byť však tak malé, aby nepriaznivo neovplyvňovali tepelnú pohodu vnútorného prostredia v lete.

Vyžadujte krátke trasy rozvodov tepla.

V niektorých nízkoenergetických domoch majú prívodné a spätné vedenie v dôsledku svojich veľkých povrchov väčší vykurovací výkon než nimi zásobované radiátory. To vedie k ťažkostiam pri reguláciu vykurovania a prináša zbytočné energetické straty.

Užívajte v domácností výhradne energeticky úsporné spotrebiče.

Obyvatelia majú veľmi značný vplyv na celkovú spotrebu energie. Použitie energeticky úsporných spotrebičov trvalo znižuje emisie a zaťaženie životného prostredia.

Tags: ,

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.